شروع از
$35.95 USD
ماهانه
Enterpirse
12 GB Memory

300GB SSD Disk

Unlimited Bandwidth

2 CoreCPU

Auto Backup
شروع از
$49.90 USD
ماهانه
Business
24 GB Memory

600GB SSD Disk

Unlimited Bandwidth

3 CoreCPU

Auto Backup
شروع از
$60.90 USD
ماهانه
Corporate
32 GB Memory

1000GB SSD Disk

Unlimited Bandwidth

4 CoreCPU

Auto Backup
شروع از
$80.90 USD
ماهانه
VIP
50 GB Memory

1200GB SSD Disk

Unlimited Bandwidth

5 CoreCPU

Auto Backup